Stowarzyszenie Dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

Statut

Email Drukuj PDF

STATUT

Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji
przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę, Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Kartuzach  i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

 § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,  ul. Wzgórze Wolności 3.

 § 3

1.      Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zawiązane na czas nieokreślony  i działa w oparciu o :

1)      Ustawę z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z poźn. zm.).

2)      niniejszy statut

 § 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

  § 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 § 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 § 8

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Wspieranie działalności edukacyjno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoły oraz jej promocja.

 2. Niesienie pomocy młodzieży i dorosłym w rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie działań: ekonomicznych, oświatowych, kulturotwórczych, proekologicznych.

 3. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowanie dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 4. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów.

 § 9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych .

 2. Wspieranie inicjatyw w zakresie promowania języka kaszubskiego wśród młodzieży
  i dorosłych.

 3. Inicjowanie i wspieranie nauki języków obcych wśród młodzieży i dorosłych.

 4. Rozwijanie aktywności społecznej i wrażliwości patriotycznej.

 5. Organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

 6. Wspieranie finansowe najuboższych uczniów, fundowanie stypendiów socjalnych, udzielanie różnych form pomocy.

 7. Fundowanie stypendiów naukowych i wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

 8. Profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych.

 9. Oddziaływanie w zakresie wychowania, podnoszenia poziomu kultury i obyczajowości życia codziennego.

 10. Upowszechnianie zachowań prospołecznych i obywatelskich związanych
  z demokratyzacją życia oraz samorządnością.

 11. Współdziałanie z grupą emerytów i rencistów oraz korzystanie z  potencjału ich doświadczeń.

 12. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji Szkoły oraz stwarzanie warunków dla integracji i utrzymywania więzi koleżeńskich absolwentów.

 13. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych.

 14. Organizowanie i prowadzenie form pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i rozrywkowej w środowisku lokalnym.

 15. Przygotowywanie publikacji, periodyków, broszur i ich wydawanie.

 16. Organizacyjne i finansowe wsparcie działalności szkoły.

 17. Prowadzenie wszechstronnych działań promocyjnych Szkoły w zakresie jej osiągnięć naukowo-dydaktycznych.

 18. Udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.

 19. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń multimedialnych.

 20. Organizowanie konkursów, wystaw szkolnych, szkoleń, sympozjów i spotkań promocyjnych.

 21. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z wyższymi uczelniami, władzami samorządowymi i państwowymi, z instytucjami pomocy społecznej, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego.

 22. Organizowanie praktyk zagranicznych dla młodzieży.

 23. Organizowanie warsztatów i wszelkiej dostępnej pomocy bezrobotnym.

 24. Zorganizowanie i prowadzenie punktu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

 25. Promowanie działań osób zasłużonych dla szkoły i stowarzyszenia.

 26. Prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego.

 27. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 28. Rozwój przedsiębiorczości na Kaszubach.

 

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)   członków zwyczajnych,

b)      członków wspierających,

c)      członków honorowych.

 § 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoby te pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia
  i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczaj­nych następuje na podstawie Uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu.

 § 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.

    2.   Postanowienia § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.  Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem  upełnomocnionych przedstawicieli.

4.  Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd osobom wyjątkowo zasłużonym dla Szkoły.

 § 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a)    brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

b)   czynnego i biernego prawa wyborczego,

c)   korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia,

d)   korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 § 14

    1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenie są zobowiązani do:

a)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia,

b)  opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,

c)   realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,

d)    propagowania działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:

a)     dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,

b)     skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,

c)      śmierć członka,

d)     rozwiązanie jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.

 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić z następujących powodów:

a)    z powodu nie przestrzegania statutu i postanowień uchwał władz Stowarzyszenia,

b)   z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)    nieopłacenia mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku,

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Władza stowarzyszenia.

 § 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna,

 1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.

 § 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

 § 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

 

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomie­niu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

a)  podstawie Uchwały Zarządu,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

a)      wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

b)      uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,

c)      rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d)     podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,

e)     podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)       decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,

g)      ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

h)      uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,

i)        podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

§ 22

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego członka.

2.  Walne Zebranie wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym.

3.  Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie  przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

 § 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

b)      ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań
z ich wykonania,

c)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

d)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

e)     zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f)        zwoływanie Walnych Zebrań,

g)      składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu

h)      powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działania,

i)        przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

 § 24

1.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.

 2. Postanowienia § 24 ust. 2  stosuje się odpowiednio.

  § 26

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 § 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej poprzez kontrolę dokumentacji oraz zebranie bezpośrednich wyjaśnień od członków Zarządu.

b)      kontrola opłacania składek członkowskich,

c)     składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,

d)      przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:

a)     wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b)     wpływy z działalności statutowej,

c)     zapisy i darowizny, spadki, ze sponsoringu,

d)   subwencje, udziały , lokaty i dotacje

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i upoważniona przez zarząd osoba . 

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia.

 § 29

 Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 § 30

 1. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 31

 1. Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez założycieli w dniu 27 kwietnia 2009 roku

 2. Statut obowiązuje od dnia wpisu do Rejestru Sądowego.

 

Nasi partnerzy

WOD-KAN Grzenkowicz